هفت پرسش عبوردهنده از گذشته و ملاقات بهتر با آینده